X-0 AIR > Racket

본문 바로가기주메뉴 바로가기

트라이온

Racket

PRODUCT

Racket

X-0 AIR

  • Product NameX-0 AIR
  • BrandX-0
  • S.PEX-SMALL
  • S.S8.5
  • Weight77-79g
  • Balance285~290mm
  • MaterialMemory Carbon, Nano Fire Melt
  • Play-typeSpeed Play
  • Price350,000

IN-OUT 제작방식으로 경량라켓의 취약점인 내구성을 보완 하였습니다. 라켓의 뒤틀림 현상을 줄이고, 슬림 헥사곤 프레임을 적용시켜 프레임 내구성을 높히며, 슬림 프레임 본연의 스윙 스피드를 느낄 수 있습니다.

  최고가의 라켓 소재인 메모리 카본의 신소재를 사용하여 탄성과 반발력,컨트롤을15%이상 향상시켰습니다.

스윗스팟을 줄인 반면 정확한 스윙과 컨트롤 위주의 플레이어에게 적합한 경량 라켓입니다.

DESCRIPTION
1893598483_O39HPtT4_7.jpg
1893598483_HnuR38aP_2.jpg
1893598483_pm3vRiME_4.jpg
1893598483_qNb5ksjQ_6.jpg
1893598483_g6U9B8Dz_5.jpg
1893598483_0jUXZsHk_1.jpg

본문

다음글 X-0 PRO